ENGLISH TEXT BELOW

“Νέοι! Οραματιστείτε και σχεδιάστε ένα ιδανικό μέλλον!”

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 5.1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.

Αυτό το Wiki έχει σχεδιαστεί με σκοπό να υποστηρίξει το δομημένο διάλογο, μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος Νεολαία σε Δράση, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πάφο στις 17 - 22 Ιουλίου, 2012. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φτάσουν στο ξενοδοχείο από τις 17 και να συμμετέχουν στο γεύμα γνωριμίας.

Για να συμμετέχετε, πρέπει να εγγραφείτε σε αυτό το wiki ακολουθώντας τις οδηγίες στο email που σας έχει αποσταλεί.


Οι δύο εναρκτήριες ερωτήσεις οι οποίες έχουν επιλεχθεί για να επικεντρωθεί ο δομημένος διάλογος SDDP για τη Συνάντηση για την ‘Επαναδόμηση’ της Δημοκρατίας είναι οι ακόλουθες:

ΕΕ1. « Ποια είναι τα μειονεκτήματα ή τα εμπόδια του σημερινού κοινωνικο-πολιτικού συστήματος τα οποία αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων;»


ΕΕ2. «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού κοινωνικο-πολιτικού συστήματος τα οποία να ενθαρρύνουν ενεργή συμμετοχή των νέων;»Σας ζητούμε λοιπόν τώρα, να αρχίσετε να δημοσιεύετε τις ιδέες σας σχετικά με τις δύο Εναρκτήριες Ερωτήσεις στα αντίστοιχα Discussion posts των σελίδων "TQ1 - Round1 - Generation" για την ΕΕ1 και "TQ2 - Round1 - Generation" για την ΕΕ2 (βλέπε μενού στα δεξιά). Το Discussion post βρίσκεται πάνω δεξιά, δίπλα από το edit (εικονίδιο σαν πινέζα). Κάθε ιδέα πρέπει να τοποθετείται σε καινούριο θέμα - post. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 17η Ιουλίου 2012, στις 18:00. Θα υπάρχει επίσης η ευκαιρία να προταθούν παράγοντες την πρώτη μέρα του SDDP στην Πάφο στις 18 Ιουλίου, αλλά είναι σημαντικό ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες να καταθέσουν τουλάχιστον ΔΥΟ ιδέες προηγουμένως.

Με τις απαντήσεις στις εναρκτήριες ερωτήσεις θα πρεπεί να μπορούμε να δώσουμε καθαρές προτάσεις για τις δράσεις που πρέπει να υποστηριχθούν.


Όλες οι άλλες φάσεις (Rounds 2-5) θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του πενθήμερου εργαστηρίου στην Πάφο. Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος έχει δημοσιευτεί κάτω από τον τίτλο "Schedule".

Σχετικά με το πρόγραμμα

Τα τελευταία χρόνια, η εκλογική διαδικασία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από μία διαρκή μείωση σε επίπεδο νεανικής συμμετοχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό στην περίπτωση της Κύπρου διότι α) είναι ένα καινούριο φαινόμενο β) το επίπεδο της ανεργίας παρουσιάζει αυξητική τάση γ) συνοδεύεται από άνοδο του ρατσισμού, της βίας και της αδιαφορίας. Ενώ όλες οι χώρες θεωρούν ότι αυτή είναι μια προβληματική κατάσταση, η οποία πρέπει να τεθεί επί τάπητος, πολλοί πολιτικοί κατηγορούν τους ίδιους τους νέους γιατί δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Αλλά πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή την έλλειψη συμμετοχής ως ένδειξη της αδιαφορίας των νέων για τα κοινά ή δείχνει ότι οι νέοι προσπαθούν να στείλουν ένα μήνυμα στους πολιτικούς; Μέσα σε αυτό το οικονομικό-κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο, το Future Worlds Center (FWC) σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα στα πλαίσια της δράσης ‘Νέοι! Οραματιστείτε και σχεδιάστε ένα ιδανικό μέλλον!’ που θα διεξαχθεί στην Κύπρο στις 17-22 Ιουλίου και συγκεκριμένα στην Πάφο. Το πενθήμερο αυτό διαδραστικό εργαστήριο θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του δομημένου διαλόγου ‘Structured Democratic Dialogue Process’ (SDDP) – μία μεθοδολογία που υποστηρίζει το δημοκρατικό δομημένο διάλογο ανάμεσα σε μία ομάδα από ενδιαφερόμενους παράγοντες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην επίλυση πολλαπλών συγκρούσεων σε θέματα αξιών και στόχων καθώς και στην επίτευξη συναίνεσης σε θέματα οργανωσιακής και διοργανωσιακής στρατηγικής. Το εργαστήριο έχει ως κύριο στόχο να δώσει το λόγο στους νέους της Κύπρου για το ζήτημα της υποτιθέμενης μη ενεργής συμμετοχής τους στα κοινωνικά ζητήματα και να τους βοηθήσει να αποσαφηνίσουν το όραμά τους για ένα ιδανικό μέλλον.

Το πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας. Κάνετε click here για τη σχετική επιστολή.
=========================================================================================================================


Youth! Envisage and design your ideal future!
YiA 5.1 YOUTH EUROPEAN COOPERATION

This Wiki has been designed for the purpose of supporting the structured dialogue, under the YiA 5.1 Youth European Cooperation on "Youth envisage and design their ideal future", which will take place in Paphos between the 17-22 July, 2012. Participants should arrive at the hotel on the 17th and take part in the pre-workshop joint dinner.

In order to participate, you need to join this wiki following the instructions of the email you have received.


The following two Triggering Questions have been selected to focus the dialogue for the SDDP Meeting in Paphos:

TQ1. " Which are the disadvantages or obstacles of the current socio-political system that discourage youth participation?"


TQ2. "What are the characteristics of the ideal socio-political system that would encourage active youth participation? "


We would therefore ask you to now begin posting your ideas in response to these two Triggering Questions, at the relevant Discussion posts under the headings "Round1 - Generation - discussion" for TQ1 and "Round2 - Generation - discussion" for TQ2 (see menu on the right). Discussion posts are found on the upper right corner, next to the edit button. Each idea should be posted in a different post. Responses can be input until the 17th of July 2012, 18h00 CET and there will then be a final opportunity to propose factors on the first day of the SDDP in Paphos on the 17th of July.

In answering the triggering questions we should be able to deliver clear proposals on what actions should be supported.


All the other phases (Rounds 2-5) will be carried out during the 5-day workshop in Paphos. The schedule of the event is posted under the "Schedule" heading.

What is this project about?

Over the last years, the election process in all countries in Europe suffers from a continuous decrease of the level of young people’s participation. For Cyprus this is particularly annoying because (a) it’s a new phenomenon; (b) the level of unemployement has risen to high levels; (c) it is accompanied with raise in racism, violence and loss of interest. While all countries consider this as a problematic situation that needs serious addressing, many politicians blame the youth itself for loosing interest towards acive participation. But is the lack of participation a sign for non interested youth, or are youth trying to say something to politicians? The project “Youth! Envisage and design your ideal future!” will capitalize on the benefits of the structured democratic dialogue process to examine the reasons that youth refuse to cooperate with modern world’s system. In addition, through this process, youth will explain how they envision an ideal world to function and thus propose and design their ideal future. This project falls under the objectives of the Danish Presidency in first semester of 2012. Although the questionaires of Danish Presidency will already been completed by the time this project is implement, we strongly believe that the topic of this seminar is very important for the emerging 21st century society. It is going to be a national project, aiming to give results on local level. It will last 3 months and will include a 5 days face-to-face meeting in combination with virtual pre- and post event interactions. It will take place in Pafos and will engage young people of Cyprus from all walks of life (including disadvantaged, unemployed, highly educated, and engaged), politicians and other stakeholders.

The project is a part of the activities carried out under the auspices of the Cyprus Presidency. Please click here to read the letter.