ENGLISH BELOWΓύρος 2: Μελετήστε τις δηλώσεις, ζητείστε διευκρινήσεις και προσθέστε νέες δηλώσεις.


Αφού καταχωρηθούν όλες οι δηλώσεις και οι επεξηγήσεις τους στο wiki από τους ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, η ΟΔΓ θα ετοιμάσει και θα σας στείλει ένα email με το οποίο θα σας ζητάει να διαβάσετε τον Πίνακα 5 προσεκτικά και να υποβάλετε ερωτήσεις στους συγγραφείς για τη διευκρίνιση συγκεκριμένων δηλώσεων.


Εάν έχετε απορίες σχετικά με το νόημα κάποιας δήλωσης που έχει προταθεί από ένα μέλος της ομάδας, σας δίνεται τώρα η ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις για να διευκρινιστεί το νόημα της δήλωσης.


Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν τις δηλώσεις των άλλων συμμετεχόντων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο wiki και στον προεισαγωγικό Πίνακα 5. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ιδέα η οποία έχει ήδη καταγραφεί για να παράξει μια νέα ιδέα και να την καταχωρήσει στο wiki. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗΣ. Θα χρησιμοποιήσουμε το wiki ως μέσο καταγραφής της συζήτησης για την αποσαφήνιση των νοημάτων.

Ακολουθείστε τα επόμενα βήματα για να ζητήσετε διευκρινήσεις για κάποια δήλωση που έχει καταχωρηθεί από κάποιον άλλον συγγραφέα:

  • Πηγαίνετε στην καρτέλα Συζήτησης Discussion tab στο Γύρο 1 Round 1 για να δείτε τη λίστα με τις δηλώσεις.
  • Κάνετε κλικ στο Θέμα "Subject" για να διαβάσετε τη δήλωση του συγγραφέα.
  • Όταν νοιώσετε την ανάγκη να κάνετε ερώτηση για να διευκρινιστεί κάποια δήλωση, καταχωρείστε την ερώτηση σας στο Έντυπο Απάντησης "Reply Form" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας με τις δηλώσεις του συγγραφέα.
  • Πρέπει να καταχωρήσετε την ερώτηση σας στο Κουτί Μηνυμάτων "Messagebox".
  • Κάντε κλικ στη Δημοσίευση "Post" και η ερώτηση σας θα δημοσιευτεί στο wiki στο συγκεκριμένο συγγραφέα του θέματος.


Αν είστε εσείς ο συγγραφέας της δήλωσης και σας ζητηθεί διευκρίνηση για τη δήλωσή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε ξανά το Έντυπο Απάντησης "Reply form" και στη συνέχεια να προχωρήσετε με την απάντηση σας σε ερωτήσεις η οποία έχει υποβληθεί από κάποιον άλλο συμμετέχοντα.


Αυτή η διαδραστική και επαναλαμβανόμενη συζήτηση για την αποσαφήνιση του νοήματος των δηλώσεων, καταγράφεται αυτόματα στο wiki όπως εξελίσσεται. Με αυτό τον τρόπο η ομάδα δημιουργεί ένα μητρώο με τις συζητήσεις που έχουν γίνει.


Επίσης, θα συνοψιστούν και θα πάρουν τη μορφή Πίνακα από την ΟΔΓ και θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες σε μια εμπλουτισμένη και τροποποιημένη εκδοχή του Πίνακα 5. Θα λάβετε το νέο Πίνακα πριν από την εκπλήρωση του Γύρου 3 "Round 3".


ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: οι ερωτήσεις για διευκρινήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί από άλλους συγγραφείς/ενδιαφερομένους δεν πρέπει να περιλαμβάνουν «επικρίσεις αξιών» σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κάθε δήλωσης. Μόνο ένας αριθμός ερωτήσεων για διευκρίνησεις επιτρέπεται να γίνει σε αυτό το στάδιο ομαδικής εργασίας. Επίσης, μόνο οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα να ξεκαθαρίσουν το νόημα των δηλώσεων τους.


Παρακαλώ click here για να δείτε τις Διευκρινήσεις.
==========================================================================================================================

Round 2: Study statements, Request clarification and add more statements.

After all the statements and their explanations are entered in the wiki by the AUTHORS, the KMT will prepare and e-mail to you Table 5 asking you to read it carefully and pose questions for clarification of meaning to the authors of specific statementsIf you do not understand the meaning of a statement proposed by a member of your group, this is your opportunity to ask questions for clarification of meaning.

Participants study each other's statements as they are recorded in the wiki and the preliminary Table 5. Each participant can use an idea which has been recorded to generate a new idea and enter it in the wiki. TABLE 5 WILL EXPLICITLY IDENTIFY THE AUTHOR OF EACH STATEMENT. We will use the wiki as the medium to capture the discussion for clarification of meanings.


Follow these steps to make requests for clarification of a statement entered by another author:

  • Go to the Discussion tab on the "Round 1" page to see a list of all of the statements.

  • Click on one of the "Subject" to read an author's statement.

  • When you read a statement for which you need to ask a question for clarification, enter your question in the Reply Form on the bottom of the same page as their statement.

  • You need to enter your question in the Message box.

  • Click on "Post" and your question will be posted to the Wiki for this particular author of the subject thread.If you are the author of a statement and somebody else is asking for clarification of your statement, you again fill out the Reply form and proceed to answer the question posed to you by another participant.

This interactive and iterative discussion for clarification of the meaning of the statements is being recorded automatically in the wiki as it unfolds. In this fashion the group creates in the wiki a record of their deliberations.

It will also be summarized and Tabulated by the KMT and sent to each participant electronically as an augmented and amended version of Table 5. You will recievie the new Table 5 before the implementation of Round 3.

PLEASE TAKE INTO ACCOUNT THE FOLLOWING STRICT RULE OF ENGAGEMENT: The questions for clarification posed to other authors/stakeholders should not include any "value judgments" about the merits or demerits of any statement. Only questions for clarification of the author's meaning are permitted at this stage of the group work. Furthermore, only the authors have the authority to clarify the meaning of their statements.Please click here to read the clarifications.