Γύρος 1 - Παραγωγή

Με το ρόλο σου ως συμμετέχοντας, σου ζητείται τώρα να κάνεις κλικ στην καρτέλα συζήτησης πιο πάνω και να εισάγεις τις απαντήσεις σου στην εναρκτήρια ερώτηση, η οποία είναι:

"Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ιδανικού κοινωνικο-πολιτικού συστήματος τα οποία ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των νέων;"

Με την απάντηση μας στην εναρκτήρια ερώτηση θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε καθαρές προτάσεις για το ποιες δράσεις πρέπει να υποστηριχθούν.

Πως μπορείς να αρχίσεις να δημοσιεύεις απαντήσεις στην Εναρκτήρια Ερώτηση

Επέλεξε το κουμπί που βρίσκεται δεξιά από το κουμπί Edit το οποίο είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της σελίδας προς τα δεξιά.

Έχεις μέχρι τις 20 Ιουνίου, 2012, στις 18:00 η ώρα, για να καταχωρήσεις της ΔΗΛΩΣΕΙΣ σου (σε μια πρόταση) και τις αντίστοιχες ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (μερικές προτάσεις), παρακαλώ διαβεβαίωσε ότι έχεις αριθμήσει τη δήλωση σου γιατί αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην μελλοντική ανίχνευση.

Σημαντική Εισήγηση: Στη μορφή που χρησιμοποείται για τη δημοσίευση των δηλώσεων (στην καρτέλα συζήτησης) υπάρχει ένα κουτι επιλογής "Monitor this Topic" το οποίο σου επιτρέπει να λαμβάνεις email κάθε φορά που κάποιος απαντάει στη δική σου δημοσίευση. Επέλεξε το κουτί και θα λαμβάνεις ένα email με μια σύνδεση η οποία θα σε στέλλει πίσω στο wiki έτσι ώστε να μπορείς να απαντάς χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις όλες τις δημοσιεύσεις.

Για να δείτε τη λίστα με τις απαντήσεις στην εναρκτήρια ερώτηση 1 κάνετε click here.

==============================================================================================================

Round 1 - Generation

In your role as participant you are now asked to click on the discussion tab above and begin entering your repsonses to the triggering question, which for this particular structured dialogue is:


"What are the characteristics of the ideal socio-political system that would encourage active youth participation? "


In answering the triggering question we should be able to deliver clear proposals on what actions should be supported.

How to begin posting your responses to the Triggering Question

Select the button to the right of the Edit button towards the top right-hand part of this page.

You have until June 20, 2012 @ 18:00 CET to enter your STATEMENTS (one sentence) and their respective CLARIFICATIONS (few sentences), please ensure you number your statement as this is crucial for future identification.

Important suggestion: The form that is used to post statements (in the discussion tab) has a "Monitor this Topic" check box which will allow you to receive an email every time someone responds to your post. Check the box and you will be sent an email that has a direct link back to the wiki so you can respond quickly without searching through all of the posts.Click here to see the answers for triggering question 1.